ایستگاه راه آهن اصفهان

شهر اصفهان هم مانند بسیاری از شهرهای کشورمان به شبکه سراسری راه آهن متصل است.

مسافران برای سفرهای ریلی خود می توانند از ایستگاه راه آهن اصفهان که در اوایل جاده اصفهان به شیراز قرار دارد، استفاده نمایند.