جمعیت اصفهان

اصفهان پس از تهران و مشهد، سومین شهر پرجمعیت ایران است.

جمعیت اصفهان براساس سرشماری نفوس و مسکن و اعلام مرکز آمار ایران ۲۲۴۳۲۴۹ نفر می باشد.