دانشگاه های اصفهان

شهرستان اصفهان دارای انواع گوناگون دانشگاه ها از جمله دانشگاه های دولتی سراسری، دانشکده های فنی و حرفه ای، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد. اکثر این دانشگاه ها در دسته بندی مرتبط با خود، جزء دانشگاه های برتر و معروف کشور می باشند.

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان از جمله دانشگاه های دولتی اصفهان می باشند که از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرند.