دروازه های قدیمی اصفهان

اصفهان در قدیم دارای چند دروازه بوده است. در زیر به چند دروازه معروف اصفهان اشاره شده است:

دروازه شیراز (میدان آزادی امروزی): جنوبی‌ ترین نقطه شهر در قدیم و آغاز راه عبوری به جنوب کشور و شیراز بوده‌ است.

دروازه تهران (میدان جمهوری اسلامی امروزی): آغاز راه عبوری به شمال کشور و تهران بوده‌ است.

دروازه دولت (میدان امام حسین (ع) امروزی): محل تلاقی شهر با سامانه حکومتی بوده است.