مساجد تاریخی اصفهان

در زیر، فهرست تعدادی از مساجد تاریخی اصفهان بیان شده است:

 • مسجد امام
 • مسجد شیخ لطف الله
 • مسجد حکیم
 • مسجد جامع
 • مسجد سید
 • مسجد مصری
 • مسجد آقانور
 • مسجد مقصودبیک
 • مسجد ساروتقی
 • مسجد ایلچی
 • مسجد دروازه نو
 • مسجد صفا
 • مسجد علی
 • مسجد رحیم خان
 • مسجد رکن الملک
 • مسجد لنبان
 • مسجد سیدالعراقین
 • مسجد علیقلی آقا
 • مسجد حاج محمد جعفر آباده ای