مناره های تاریخی اصفهان

اصفهان دارای مناره های تاریخی زیادی می باشد که برخی از آن ها در طول دوره های مختلف از بین رفته اند. در زیر، نام چند مناره تاریخی اصفهان ذکر می شود:

 

  • منارجنبان
  • مناره مسجد علی
  • مناره ساربان
  • مناره های دارالضیافه
  • مناره باغ قوشخانه (طوقچی)
  • مناره چهل دختران